История на Ботевград

Ботевград в миналото

Името и миналото на града се губят далеч в мрака на вековете. Първото землище е основано от тракате, и си остава с неизвестно за нас име. Намерената римска пътна колона потвърждава факта, че близо до него е бил прокаран римски път, минаващ по онова време през котловината.

Текстът на колоната гласи: „На нашите господаря Валентиниан, Валент и Грациан - победители и триумфатори винаги свещени". Близостта с римския път става причина по-късно селището да привлече вниманието на скитащите варварски племена, които го нападат, ограбват и опожаряват. Жителите му, за да избягнат техните нападения били принудени да го изоставят. Търсейки по-сигурно място за заселване, една част от тях се спира на 3 км южно от римския път. Там били положени основите на ново селище, което приело името Зелин. Името, по всяка вероятност идва от прилагателното “зелен”, тъй като мястото било потънало в зеленина.

Главният поминък на населението по това време били земеделието и скотовъдството. Срещаните и до днес купчини от шлака говорят, че зелинчани са се занимавали и с добив на желязо.

С голяма популярност се ползувала местността „Комката", в която бил построен параклис - молитвен дом. В него вярващите от Зелин и околните села вземали причастие, наричано комка. Вероятно оттук идва и името на местността — „Комката”.


изглед5
изглед8
Ботевград в миналото

изглед5
изглед8
Ботевград в миналото

Attention!

is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт /  / История